زمین 750 متری واقع در سرخواجه – ملل

2,250,000,000تومان

توضیحات

تجاری و مسکونی قابل ساخت می باشد