مغزاه 130 متری واقع در خیابان خمینی | گرگان

1,500,000,000تومان

توضیحات

دو دهنه 20 متری دارد

40 متر تجاری

80 متر انبار