نماینده فروش واحدهای مجتمع تجاری آفتاب دو

برای قیمت تماس بگیرید

توضیحات

620 واحد تجاری در بزرگ ترین مجتمع تفریحی تجاری آفتاب دو

بهترین فرصت برای پیشرفت و توسعه اقتصادی شهر گرگان