آپارتمان در گرگان

4 دهنه مغازه واقع در میدان مازندران

16,000,000,000تومان

توضیحات

هر دهنه 3 متر بر دارد

هر دهنه 400 میلیون تومان